Management Committee

NAME

DESIGNATION

Shri Ajay Kumar Garg

President

Shri Dinesh Kumar Gupta

Vice President

Shri Tej Bahadur

Secretary

Shri Gopal Gupta

Deputy Secretary

Shri Saurabh Bhushan

Treasurer

Shri Arvind Kumar Gupta

Member

Shri Sushil Kumar Garg

Member

Shri Yogesh Singhal

Member

Shri Ishwar Dayal

Member

Dr. Archana Mishra (Principal)

Ex. Officio Member

Dr. Anupma Garg

Member (Teacher's Representative)

Dr. Kamna Jain

Member (Teacher's Representative)

Shri Anuj Singhal

Member (Non-Teaching Representative)